Dream support
algemene voorwaarden

Hieronder kan u onze algemene verhuur- en/of verkoopsvoorwaarden lezen.

ALGEMENE VERKOOP- EN/OF VErHUURVOORWAARDEN​

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen, elk contract, elk handelen in feite of in rechte met of door Dream Support – Event-Toilet, alsook op de uitvoering en betaling van al diens prestaties. Deze algemene voorwaarden zijn een essentieel onderdeel van elke opdracht aan Dream Support – Event-Toilet, zonder dewelke de opdracht door Dream Support – Event-Toilet niet zou zijn aanvaard en de overeenkomst niet zou zijn gesloten. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van Dream Support – Event-Toilet.
 2. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen moeten schriftelijk (per e-mail) bevestigd. Per retour ontvangt U van ons een schriftelijk antwoord voor akkoord. Dream Support – Event-Toilet zijn pas gebonden nadat een opdracht definitief door hen aanvaard of bevestigd is. Hij die de bestellingen ondertekent of per mail bevestigt is in geval van wanbetaling hoofdelijk gehouden met de persoon, het bedrijf of de organisatie waarvoor hij optreedt.
 3. Factuur dient zonder enige vermindering te worden betaald voor levering, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, op de maatschappelijke zetel van de verhuurder. Bij gebreke aan correcte en tijdige betaling wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 € alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend. In geval van betalingsachterstand behoudt Dream Support – Event-Toilet zich het recht voor om alle nog niet uitgevoerde of lopende orders te annuleren, de uitvoering van de overeengekomen prestaties te schorsen en de gehuurde goederen terug te nemen op kosten van de huurder. Dit alles zonder aanmaning daartoe en met aanrekening van alle daaraan verbonden kosten aan de nalatige huurder.
 4. Indien de huurder vaststelt dat de geleverde goederen afwijken van datgene dat werd overeengekomen of gebreken vertonen, zal de huurder Dream Support – Event-Toilet hiervan onmiddellijk bij levering in kennis stellen. De ontstentenis van schriftelijke klacht op dezelfde dag van de levering van de desbetreffende gehuurde goederen en voor wat betreft de prijs binnen de 8 dagen na de factuurdatum, zal beschouwd worden als aanvaarding van de levering van de verhuurde goederen en de prijzen van Dream Support – Event-Toilet. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de klant, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de bovenstaand vermelde termijn. Facturatiegegevens kunnen enkel worden aangepast na betaling van de factuur wanneer dit binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk (per e-mail) gemeld wordt.
 5. De huur wordt berekend vanaf de dag van leveren tot de dag van afhalen. Voor zover in de overeenkomst geen huurtijd werd bepaald, wordt deze geacht te zijn ingegaan voor onbepaalde tijd, doch minimum voor een periode van 4 weken. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan ten alle tijde door de partijen worden opgezegd mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 1 week. De verhuurder levert de materialen in de loop van de werkweek voor huurdatum en haalt deze op in de werkweek na huurdatum naargelang het transport dit toelaat. Bij levering en ophaling op vooraf bepaalde tijdstippen zullen extra transportkosten aangerekend worden. Transportkosten zijn afhankelijk van de afstand en het aantal vrachten.
 6. Bij annulering, integraal of gedeeltelijk, zijn door de huurder volgende vergoedingen verschuldigd: 20% van de huurprijs indien annulering gebeurt meer dan 3 maanden voor aanvang huurperiode. 40% van de huurprijs indien annulering gebeurt tussen 3 en 1 maand voor aanvang huurperiode. 50% van de huurprijs indien annulering gebeurt minder dan 1 maand voor aanvang huurperiode. 100% van de huurprijs indien annulering gebeurt minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode. Bij gedeeltelijke annulering is offerte niet meer bindend.
 7. De huurder is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van het terrein of losplaats met de vrachtwagen, dit vanaf het aanmelden hetzij persoonlijk hetzij telefonisch. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor eventuele schade berokkend aan derden als gevolg van moeilijke bereikbaarheid. Bijkomende kosten worden aan huurder doorgerekend. Eveneens heeft dit betrekking op het positioneren van de toiletwagens, dit risico is geheel ten laste van de klant.
 8. Huurder of zijn afgevaardigde dient bij levering ter plaatse te zijn om de correcte plaats van levering aan te wijzen, of de grond te markeren. Huurder is volledig en uitsluitend aansprakelijk voor eventuele vergissingen. Indien materialen door onze diensten dienen te worden verplaatst zal de extra tijd hiervoor worden aangerekend, dit aan 45 euro/uur per begonnen kwartier. Is huurder bij aankomst van de vrachtwagens niet aanwezig zal de wachttijd van het personeel worden aangerekend, dit aan 30 euro/uur per begonnen kwartier met een minimum van één uur.
 9. Tijdens op- en afbouw van hekken, toiletten,… door Dream Support – Event-Toilet zal er toegang moeten zijn voor de heftruck. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal de extra tijd worden aangerekend, dit aan 45 euro/uur per begonnen kwartier. Plan voor opbouw dient bij aankomst aanwezig te zijn. Wanneer dit niet het geval is, worden wachturen aangerekend, dit aan 45 euro/uur per begonnen kwartier.
 10. Ieder geval van overmacht, zowel voor of na de levering, zoals ziekte van arbeiders, sterfgeval, oproer, staking, stormschade van de vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag, storingen of obstakels, die de uitvoering van de overeenkomst duurder of moeilijker, en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk, aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
 11. Verhuurder behoudt zich het recht om te allen tijde de huurovereenkomst te verbreken bij het niet naleven van de overeenkomst en/of betaling van factuur, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de huurder. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug op de maatschappelijke zetel zijn. Dream Support – Event-Toilet behouden altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de huurder, zodat noch de huurder, noch derden eigenaar kunnen worden.
 12. De huurder verklaart bij overname van het goed dat deze zich in goede staat bevindt en geen beschadigingen vertoont. De gehuurde goederen dienen in dezelfde staat terug te komen. De huurder is gehouden om de gehuurde goederen als een goed huisvader te bewaren, te beheren en te onderhouden en alle maatregelen te nemen die voor het behoud en onderhoud van de gehuurde goederen noodzakelijk zijn. De huurder is verantwoordelijk voor de goederen van zodra deze de maatschappelijke zetel van de verhuurder verlaten tot op het ogenblik deze terug bij de verhuurder zijn. De huurder draagt gedurende deze hele periode het risico. In geval van beschadigingen aan de verhuurde goederen zal de huurder Dream Support – Event-Toilet onmiddellijk in kennis stellen. In geval van diefstal zal de huurder tevens de politiediensten inlichten binnen de 24u na de gedane vaststelling. Aan het huurmateriaal mag niet gespijkerd, gezaagd of geschilderd worden, noch stickers of posters worden gekleefd. Indien dit wel het geval is, wordt dit aanzien als beschadigingen. Bij beschadigingen, gebreken of tekorten aan het gehuurde is de huurder gehouden tot de vergoeding van integrale schade aan Dream Support – Event-Toilet, bij totaal verlies of bij diefstal tot vergoeding van de nieuwwaarde.
 13. Het vorstvrij houden van de gehuurde goederen met watertoevoer zijn ten laste van de huurder. In geval van beschadiging ten gevolge van het niet goed vorstvrij houden is de huurder gehouden tot de vergoeding van integrale schade aan Dream Support – Event-Toilet.
 14. De aansluiting van gas of elektriciteit voor verlichting, verwarming en jetonautomaten, alsook het verbruik is ten laste van de huurder. De huurder dient zich verplicht in orde te stellen met de veiligheidsvoorschriften, ter volledige ontlasting van de verhuurder.
 15. Vernietiging van het gehuurde in de loop van de huurtermijn, door brand, storm, schade of anderszins, geeft nimmer aanleiding tot opheffing van de huurprijs of schadeloosstelling aan de huurder.
 16. Dream Support – Event-Toilet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bij haar in dienst zijnde personeel of door haar gebezigde personen of materiaal, toegebracht aan de huurder of aan derden, tenzij de schade te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van bij haar in dienst zijnde personeel. Dream Support – Event-Toilet is niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door vrijwillig personeel, zijnde helpers door de huurder aangeworven, waarbij aan henzelf en/of aan derden schade wordt berokkend. De huurder is exclusief aansprakelijk voor deze schade. Dream Support – Event-Toilet is niet aansprakelijk voor storingen of onklaar raken van verwarmingsapparaten, verlichtingsmateriaal, jetonautomaten of andere toebehoren. Dream Support – Event-Toilet kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door politie of veiligheidsdiensten aangaande de plaatsing van bepaalde goederen, bereikbaarheid, e.d. De kosten hiervan zullen enkel en uitsluitend door de huurder gedragen dienen te worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dream Support – Event-Toilet beperkt tot het bedrag van de overeenkomst tussen partijen. De huurder is gehouden tot het aangaan van de nodige verzekeringspolissen, waaronder niet limitatief brand, diefstal –en aansprakelijkheidsverzekeringen.
 17. Huuronderbrekingen om welke reden dan ook (weerverlet, vakantie,…) worden slechts aanvaardt mits voorafgaande melding aan en het uitdrukkelijk akkoord van Dream Support – Event-Toilet.
 18. Dream Support – Event-Toilet staan borg voor een milieuvriendelijke afvoer van biomassa. De verhuurde toiletten dienen gedurende de huurtijd uitsluitend als toilet en mogen door de huurder voor geen andere doeleinden worden aangewend. Eventuele kosten (o.a. verhoogde lozingsrechten in de waterzuiveringsstations of weigering van de vracht) die door een ander gebruik zouden ontstaan, zijn ten laste van de huurder.
 19. De gesloten huurovereenkomst is enkel en alleen onderworpen aan Belgisch recht.
 20. In geval van geschil, is uitsluitend bevoegd de Rechtbanken te Antwerpen afdeling Antwerpen, Vredegerecht van kanton Kapellen.